‌ بیانیەی مشترک انجمن زیندانیان سیاسی کوردستان ایران و مرکز حقوق بشر کوردستان ایران(چاونیوز) در رابطە با بازادشت‌های گستردەی اخیر از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران در کوردستان:

مردم آزادیخواە کوردستان

جوامع و مدافعان حقوق بشر سراسر جهان

از روز “جمعە تا چهارشنبە”( ٨ ژانویە تا ١٣ ژانیویە ۲۰۲۱ – ۱۹ دیماە تا ۲۴ دیماە ۱۳۹۹) بنا بە اطلاعات مرکز حقوق بشر کوردستان ایران نیروهای اطلاعات سپاە پاسداران و ادارە اطلاعات سیاسی(وزارت اطلاعات) بدلایل نامعلومی حداقل ۲۸ نفر از هم‌‌میهنان کوردستان را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.
بنا بە گزارشهای رسیدە و پیگیرهای انجام شدە از سوی مرکز حقوق بشر کوردستان ایران مطلع شدەایم کە هنگام بازادشت این شهروندان، نیروهای اطلاعاتی با شیوەهای خشونت آمیز و همچنین بی حرمتی و بدون ارائەی حکم قضایی با افراد بازادشتی برخورد کردە و در اکثر موارد وسایل شخصی آنها اعم از موبایل، لپ‌تاب، کتاب و… را نیز ضبط و با خود بردەاند.

شایان ذکر است از این ۲۸ بازداشتی ۳ نفر از آنان زن بودە کە هیچگونە اطلاعی از محل نگهداری آنها تا تنظیم این خبر در دست نمیباشد و از هرگونە حقوق شهروندی و قضایی بی بهرە هستند.

ما بعنوان مرکز حقوق بشر کوردستان ایران و انجمن زندانیان سیاسی کوردستان، اینچنین برخورد و بازادشت‌های گستردە را بە مثابە نقض آشکار حقوق بشر و سلب آسایش و امنیت مردم دانستە و از وضعیت برخورد و نگهداری شهروندان بازاداشتی نگران هستیم. ما از تمام احزاب سیاسی و جوامع آزاد و حقوق بشری خواستاریم با حساسیت زیاد بە این موضوع توجە نمایند و نسبت بە رژیم جمهوری اسلامی ایران کە بصورت صریح و آشکار حقوق انسانی مردم کوردستان را پایمال و نقض نمودە است، از حقوق بنیادی و انسانی این شهروندان دفاع نمایند.
در ضمن، ما رژیم جمهوری اسلامی ایران را در قبال هر خطری کە جان این بازداست شدگان را بە مخاطرە بیندازد مسئول میدانیم.

مرکز حقوق بشر کوردستان ایران (چاونیوز) و انجمن زندانیانی سیاسی کوردستان ایران
پنج‌شنبە ۲۵ دیماە ۱۳۹۹(۱۴ ژانیویە ۲۰۲۱)

آمار کلی بازداشت شدەگان چند روز اخیر کە از سوی نیروهای ادارەی اطلاعات در شهرهای مختلف کوردستان بازداشت شدەاند بدین شرح جهت اطلاع اعلام می‌داریم:
مهاباد:
١-دریا طالبانی ٢-فرزاد سامانی ٣- شپول خضری ۴- سوران حسین‌زداە ۵-سالار رهوی ۶- ایمان عبدی ٧- افشین مام‌احمدی ٨- سیروان نوری ٩- حسین عبدی
مریوان:
١- زانیار معتمدی ٢- کاروان مینویی ٣- دانا صمدی ۴- سیروان کریم‌زادە ۵- جبار پیروتی ۶- عادل پروازە ٧- سوهیب بادروج
سروآباد ( سنندج):
١- سلمان اداویی ٢- سیامک ادوایی ٣- اکرم اداوی
ربط:
١- بهمن یوسف‌زادە ٢- فریدون موسی‌پور٣- فرهاد موسی‌پور
نقدە:
١- عبداللە حاجی‌احمدی ٢- پیمان حاجی‌احمدی ٣- گلاویژ عبدالهی
بوکان:
١- حسین گردشی ٢- عظیمە ناصری
سنندج:
١- آرام یوسفی

شایان ذکر است آمار افرادیکە بعد از احضار و بازجویی نمودن ازسوی ادارەی اطلاعات با تعهد کتبی آزاد شدەاند عبارتند از:

١- آرام مرادیان ٢- کامیل نوری از سنندج ٣- امیر رضایی ۴- کارو علیداد از مریوان https://t.me/xoragre http://www.xoragri.com