تداوم بازداشت شهروندان کردستانی از سوی نهادهای امنیتی

طبق اخبار منتشر شدە از سوی رسانەهای حامی حقوق بشر و حقوق زندانیان در کردستان ایران، دو شهروند کرد در پیرانشهر بازداشت و بە زندان محکوم شدەاند. با احتساب این دو، شمار بازداشت شدگان تنها طی سال جاری بە بیش از ١١٠ تن می‌رسد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سال جاری بر میزان فشارهای خود در سرکوب شهروندان کرد افزودە و موج بازداشت‌ها را بشدت افزایش دادەاند، بە گونەای کە بیشترین تعداد زندانیان سیاسی حال حاضر در ایران، فعالان سیاسی و مدنی کردستانی هستند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “طاهر صوفی” ۳۷ سالە از اهالی روستای گرگول سفلی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی” از سوی شعبە‌ی ١٠٢ دادگاه کیفری پیرانشهر بە ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
طاهر صوفی روز پنجشنبە ١ آذر ٩٧ از سوی نیروهای امنیتی در دهستان لاهیجان شرقی از توابع پیرانشهر بازداشت شده و پس از اتمام بازجویی‌ها در تاریخ ۱ دی‌ماه موقتا با تودیع وثیقە‌ی ۵٠٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.
در خبری دیگر از همین شهر گزارش شده است که طی روزهای گذشتە “ادریس کسروی” از اهالی روستای “نمینجه” از توابع دهستان پیران، از سوی شعبە‌ی ١٠٢ دادگاه کیفری این شهر مجموعا بە ٧ سال حبس محکوم شدە است.
براساس حکم صادره، وی از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بە ۵ سال حبس، بە اتهام “فعالیت تبلیغی علیە نظام” بە یک سال حبس و در رابطه با اتهام “عبور غیرمجاز از مرز” بە یک سال حبس محکوم شده است که بیشترین حکم یعنی پنج سال، در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر قابلیت اجرایی‌شدن پیدا خواهد کرد.
ادریس کسروی روز سه‌شنبه ۱۴ خرداد ۹۸ در محل سکونتش در شهر پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شدە بود.
وی نهایتا پس از اتمام بازجوییها، قبل از صدور حکم به زندان نغده منتقل شده بود و در حال حاضر در این زندان است.