احضار آرام فتحی بە دادگاه مریوان

یکی از فعالین مدنی مریوان جهت پاسخگویی بە اتهاماتی کە از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بە وی وارد شدە بە دادگاه این شهر احضار شد.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢ شهریور ٩٨ آرام فتحی، شاعر و نویسندە مریوانی از سوی شعبە دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مریوان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدە است.
این احضاریە در پی شکایت فرد ناشناسی با هویت “احسن پرتوی” بە اتهام اخلال در آسایش و امنیت عمومی برای آرام فتحی فرستادە شدە و در آن آمدە است کە اگر طی ٥ روز بە این دادگاه مراجعە نکنید بازداشت خواهید شد.
گفتنی است کە روز چهارشنبە ٢١ شهریور ٩٧ نزدیک بە ٤٠ فعال مدنی و شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان ایران از سوی نهادهای امنیتی بە اتهام اغتشاش و تلاش برای برگزاری اعتصاب عمومی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدە بودند.